NL EN
NL EN
@ease logo
Groen getekend cirkeltje

Stichting @ease is een initiatief van Prof. dr. Thérèse van Amelsvoort (hoogleraar transitiepsychiatrie aan Maastricht UMC+) en dr. Rianne Klaassen (Opleider en kinder- en jeugdpsychiater bij Levvel in Amsterdam). In Nederland kwam @ease tot stand met hulp van een startsubsidie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Via Maastricht UMC+, Maastricht University, VUmc en een aantal instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg kon @ease verder opgezet en geprofessionaliseerd worden. Wij werken intensief samen met een groeiende groep van betrokken organisaties, waaronder gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen.

Sinds 2017 is @ease de Nederlandse variant van de succesvolle Australische organisatie Headspace. Headspace werd in 2006 opgericht door Prof. Pat Mcgorry in samenwerking met de Australische overheid. Via ruim 100 Headspace-inlooplocaties kunnen jongeren op een laagdrempelige manier hulp en psychische ondersteuning krijgen. Het concept is inmiddels overgenomen in veel andere landen, waaronder Nederland. In Nederland kozen jongeren voor de naam @ease.

We weten dat 75% van alle psychische klachten begint voordat iemand 25 jaar wordt. Ondanks goede vormen van hulpverlening krijgt slechts 30% van de jongeren met psychische klachten op tijd de juiste zorg. De drempel om om hulp te vragen is vaak hoog. Veel jongeren schamen zich, weten de juiste instanties niet te vinden of krijgen te maken met lange wachtlijsten. Ook is het vaak moeilijk om zorg te krijgen wanneer klachten schommelen en er (nog) geen duidelijke diagnose kan worden gesteld.

@ease wil verandering brengen in deze situatie. @ease wil voorkomen dat jongeren te lang alleen doorlopen met hun problemen. We geloven dat praten over je problemen helpt. Jongeren voelen zich gehoord en minder alleen. Een enkel gesprek kan soms al genoeg zijn. Het lucht op, maakt sterker en kan vaak erger voorkomen. Door problemen sneller te herkennen en naar een oplossing toe te werken, wil @ease voorkomen dat er (later) langdurige zorg nodig is.

Onze missie is jongeren een veilige plek te bieden waar ze zich gehoord voelen en waar ze terecht kunnen als ze ergens mee zitten. Onze werkwijze is zo ingericht dat we:

We zijn er speciaal voor jongeren tussen 12 en 25 jaar die behoefte hebben aan een luisterend oor. Via een gesprek met leeftijdsgenoten kunnen vragen en zorgen besproken worden: altijd gratis, anoniem als jongeren dat willen, zonder wachtlijst en zo laagdrempelig mogelijk. De jonge getrainde vrijwilligers van @ease werken direct samen met professionele hulpverleners van lokale zorgpartners. Preventie van psychische en sociale problemen bij adolescenten staat centraal. Onze vrijwilligers zijn getraind in het herkennen van signalen die wijzen op eventuele ernstigere psychische problematiek. Bij onze @ease locaties is altijd een zorgprofessional aanwezig die vragen kan beantwoorden. Als het nodig is, kan hij of zij ook helpen de juiste zorg in de reguliere (geestelijke) gezondheidszorg te vinden. Ook is er altijd een @ease psychiater bereikbaar als achterwacht in het geval van crisis. Maar alles in overleg met de jongere zelf!

Jongeren kunnen op dit moment terecht bij verschillende locaties. Naast de gesprekken op locatie heeft @ease een chatfaciliteit, zodat jongeren ook online een luisterend ‘oor’ vinden.

We zijn er in de eerste plaats voor alle jongeren tussen 12 en 25 jaar die óf zelf een luisterend oor nodig hebben óf advies zoeken voor iemand anders. Ook jongeren die op een wachtlijst voor psychische hulp staan, ergens anders al zorg krijgen of juist al klaar zijn met therapie kunnen gewoon langskomen. Gesprekken bij @ease kunnen zowel in het Nederlands als in het Engels gevoerd worden. De inhoud blijft anoniem.

Familieleden, leerkrachten, zorgprofessionals en andere naasten van jongeren zijn altijd welkom om met een jongere mee te komen naar @ease als dat nodig is. Als de eerste stap naar hulp moeilijk is, denken we graag mee hoe we het gemakkelijker kunnen maken!

We vinden het belangrijk om goed te blijven aansluiten op wat jongeren belangrijk vinden. Daarom is wetenschappelijk onderzoek vanaf de start een vast onderdeel van @ease. Zo kunnen we ons werk evalueren en verbeteren.

Samen met jongeren hebben we een korte vragenlijst ontwikkeld. Met deze vragenlijst kunnen wij bijvoorbeeld bijhouden hoeveel jongeren gebruik maken van @ease en of ze 1 keer of juist vaker langskomen. Ook kunnen we zien over wat voor soort onderwerpen jongeren graag willen praten en hoe ze bij @ease terecht zijn gekomen. Belangrijke informatie, want zo kunnen we zorgen dat zoveel mogelijk jongeren gebruik kunnen maken van @ease op een voor hen prettige manier.

Jongeren vullen anoniem de korte vragenlijst na hun gesprek in op een Ipad en alleen als ze dat zelf willen. Alle antwoorden worden trouwens anoniem geanalyseerd: we kunnen dus geen antwoorden koppelen aan specifieke jongeren. De gegevens die wij verzamelen met de @ease vragenlijst worden door de onderzoekers (o.a. van de Universiteit Maastricht) in het @ease team ook gebruikt om wetenschappelijke artikelen te schrijven, om zo onze ervaringen en kennis te delen met initiatieven zoals @ease over de hele wereld. Een eerste artikel is inmiddels gepubliceerd. Je kunt hier het volledige artikel lezen (in het Engels). We hebben het  hier  ook voor je samengevat of kijk deze vlog!

“Heb jij onze vragenlijst een keer ingevuld na je gesprek bij @ease? Dank je wel! Dat helpt ons om @ease verder te verbeteren!”

Sophie Leijdesdorff

Sophie Leijdesdorff, psycholoog, postdoctoraal onderzoeker aan Maastricht University en vaste onderzoeker bij @ease. Wil je meer weten over het onderzoek? Sophie vertelt erover in deze video.

Sophie Leijdesdorff is psycholoog en gepromoveerd bij Maastricht University en vaste onderzoeker bij @ease. Ze promoveerde in 2021 met behulp van data van de @ease jongeren. Je leest hier een samenvatting van haar werk:

Ain’t no mountain high enough: hoe kan het zorgaanbod beter aansluiten bij jongeren met psychische problemen?

Het merendeel van de psychiatrische stoornissen ontstaat voor de leeftijd van 25 jaar en vormt daardoor een risico voor de ontwikkeling. Juist onder jongeren bestaat er echter een kloof tussen zorgbehoefte en de zorg die zij daadwerkelijk ontvangen. In andere woorden: zij die het het meest nodig hebben, hebben de minste kans op adequate hulp.

Wereldwijd ontstonden de afgelopen jaren verschillende youth mental health initiatieven, met als doel het aanbod beter aan te laten sluiten op de vraag van jongeren. In 2018 werden de Nederlandse @ease inloopcentra opgericht. In deze centra vinden jongeren van 12 tot 25 jaar een luisterend oor bij vragen of zorgen over hun psychische of fysieke gezondheid of met financiën, seksualiteit, werk, opleiding of hun sociale situatie. Onderzoek binnen @ease laat zien dat de last van psychische problemen onder jongeren hoog is en zij ervaren verscheidene barrières wanneer zij hulp (willen) zoeken. De psychische problemen van jongeren die gebruik maakten van @ease hadden een forse impact op hun kwaliteit van leven en brachten reeds aanzienlijke maatschappelijke kosten met zich mee, toch ontving driekwart nog geen hulp.

Ondanks innovatieve initiatieven wereldwijd blijft het bereiken van jongeren met (risico op) psychische problemen een uitdaging. Dit proefschrift toont zowel de noodzaak als haalbaarheid van laagdrempelige hulp voor jongeren aan, zowel binnen als buiten de GGZ, en pleit voor een bredere implementatie van jongeren-vriendelijke hulp. Concreet zou geïnvesteerd moeten worden in informele settings, met inloop-mogelijkheden en gepersonaliseerde hulp, diagnose overstijgend en over de kwetsbare leeftijd van 18 heen. Zorgverzekeraars kunnen een faciliterende rol spelen door informatie over zorgkosten laagdrempeliger en jongerenvriendelijker te presenteren. De overheid zou moeten investeren in meer bekendheid rondom psychische problemen onder jongeren en behandelopties. Het onderzoek in dit proefschrift kenmerkt zich door een nauwe verbondenheid tussen wetenschappelijk onderzoek en innovatieve (klinische) praktijk waardoor de eindgebruiker direct profiteerde van de beschreven innovaties.

Je kunt de openbare gegevens van dit proefschrift hier vinden: Ain't no mountain high enough: How to improve access to youth mental health care — Maastricht University 


@ease heeft een gezonde financiële bedrijfsvoering en een duidelijke langetermijnvisie. Voor de kosten van doorontwikkeling en uitbreiding van @ease zijn we nu nog afhankelijk van financiering uit giften en subsidies.

Landelijk is Stichting @ease mogelijk gemaakt door o.a. het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, FNO Geestkracht en het ministerie van WVS. Lokaal zorgen o.a. de gemeenten ervoor dat de @ease vestigingen bezocht kunnen worden door jongeren. Via de zeer gewaardeerde inzet van professionals uit diverse lokale zorg- en welzijnsinstellingen zorgen we ervoor dat we met onze vrijwilligers kwalitatief hoogwaardige ondersteuning kunnen bieden. Daarnaast zijn er jongerenorganisaties, steunstichtingen, bedrijven en particulieren die @ease steunen.


Stichting @ease is sinds 2019 officieel erkend als ANBI, een ‘algemeen nut beogende instelling’. Dat betekent dat wij ons voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut. Naast erkenning als instelling, biedt deze status als voordeel dat de schenkers in beginsel een fiscale aftrek kunnen claimen. Bij de ANBI-status hoort dat u hier een overzicht ziet van onze belangrijkste gegevens.

ANBI logo

Als je hier klikt, dan vindt je informatie voor je financiële bijdrage en een toelichting op de fiscale aftrekbaarheid.

Stichting @ease heeft sinds 2024 het CBF-keurmerk voor goede doelen ontvangen. Dat betekent dat we hebben aangetoond te voldoen aan hoge kwaliteitsstandaarden en procedures. Het CBF-erkenningspaspoort is hier beschikbaar.


Stichting @ease

Contactgegevens
Stichting @ease
Lantaarnstraat 9a
6211 KX Maastricht
www.ease.nl
info@ease.nl
RSIN/fiscaal nummer ANBI858005359

Het bevorderen van geestelijk, lichamelijk en sociaal welbevinden van jongeren conform oprichtingsstatuten .

Klik hier voor het beleidsplan.

  • Van der Velpen, P., Voorzitter
  • Huizer, J.H., Bestuurder, Penningmeester
  • Klaassen-Boatfield, M.C., Bestuurder
  • van Amelsvoort, T.A.M.J., Bestuurder

Raad van advies

  • Doodeheefver, A.B.A.
  • van Rotterdam, J.M.
  • Janssen, J.M.
  • Popma, A.

Het Bestuur en de Raad van Advies zijn onbezoldigd. Bestuurs- en adviesleden ontvangen geen vergoeding; ze kunnen wel aanspraak maken op vergoeding van eventuele onkosten. We verwijzen naar het Bestuursreglement voor meer details.

Klik hier voor een verslag van uitgeoefende activiteiten in het jaar 2023 of lees hier de samenvatting.

Klik hier voor een verslag van uitgeoefende activiteiten in het jaar 2022 of lees hier de samenvatting.

Klik hier voor een verslag van uitgeoefende activiteiten in het jaar 2021 of lees hier de samenvatting.

Klik hier voor een verslag van uitgeoefende activiteiten in het jaar 2020.

Klik hier voor een verslag van uitgeoefende activiteiten in het jaar 2019.

Klik hier voor een verslag van uitgeoefende activiteiten in het jaar 2018.

Landelijk is Stichting @ease mogelijk gemaakt door o.a. het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, FNO Geestkracht en het ministerie van WVS. Lokaal zorgen o.a. de gemeenten ervoor dat de @ease vestigingen bezocht kunnen worden door jongeren. Via de zeer gewaardeerde inzet van professionals uit diverse lokale zorg- en welzijnsinstellingen zorgen we ervoor dat we met onze vrijwilligers kwalitatief hoogwaardige ondersteuning kunnen bieden. Daarnaast zijn er jongerenorganisaties, steunstichtingen, bedrijven en particulieren die @ease steunen.

Klik hier voor de financiële verantwoording over het jaar 2018.
Klik hier voor de financiële verantwoording over het jaar 2019.
Klik hier voor de financiële verantwoording over het jaar 2020.
Klik hier voor de financiële verantwoording over het jaar 2021.
Klik hier voor de financiële verantwoording over het jaar 2022.
Klik hier voor de financiële verantwoording over het jaar 2023.