NL EN
NL EN
@ease logo
Groen getekend cirkeltje

Sociale veiligheid

Vertrouwenspersonen

Een vertrouwenspersoon is iemand die verbonden is aan @ease en bij wie je met vertrouwelijke zaken m.b.t. @ease terecht kunt. De vertrouwenspersoon garandeert vertrouwelijkheid, maar heeft wel een meldplicht als er strafbare feiten aan het licht komen. Je kunt aan hand van deze vragen checken of je bij de vertrouwenspersoon aan het juiste adres bent:

Als je deze vragen met “ja” beantwoordt, dan kun je contact opnemen met één van onze vertrouwenspersonen:

De vertrouwenspersoon* van @ease is: 

Naam: Margreet van Eeeken (orthopedagoog en cognitief gedragstherapeut) 
E-mail: m.van.eeken@molendrift.nl .

*De vertrouwenspersoon kan benaderd worden in geval van (seksueel) overschrijdend gedrag, gedragsproblemen of problemen tussen de vrijwilligers/vrijwilliger en staf. Via e-mail plan je een vertrouwelijke (bel)afspraak.

Voor alle andere persoonlijke vragen en zorgen kun je terecht bij onze vestigingen op de normale openingstijden. Ook als je je zorgen maakt over iemand anders, kun je gerust bij ons binnenlopen.

Gedragscode (vrijwillige) medewerkers

In het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en jongeren die @ease bezoeken is er een heel duidelijke grens: agressie, dreigend gedrag en seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en de jongeren die bij ons komen, zijn absoluut ontoelaatbaar! Daarom heeft Stichting @ease voor alle (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor jongeren én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag als het uitgangspunt voor het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragsregels voor vrijwilligers en medewerkers

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag
met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met (minderjarige) jongeren verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, nonverbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-jongere, hulpverlener-cliënt, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarige (jongeren), kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Op het moment dat een medewerker zich niet aan de gedragscode houdt, stopt het vrijwilligerscontract. Op het moment dat er strafbare feiten zijn gepleegd kan @ease aangifte doen.

Groene lijn